Dejavnosti podjetja

Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008

Preden se boste odločili ustanoviti podjetje (d.o.o. ali s.p.) boste morali izbrati dejavnosti, ki jih boste vključili v ustanovni akt. Vedno pa jih lahko dodate in odstranite brezplačno na E-VEM točki .

Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008

SKD – Naziv

A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

B – RUDARSTVO

C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

E – OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

F – GRADBENIŠTVO

G – TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

H – PROMET IN SKLADIŠČENJE

I – GOSTINSTVO

J – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

K – FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

L – POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

M – STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

O – DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

P – IZOBRAŽEVANJE

Q – ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

R – KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

S – DRUGE DEJAVNOSTI

T – DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

U – DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES


A – KMETIJSTVO IN LOV, GOZDARSTVO, RIBIŠTVO

01.110 Pridelovanje žit (razen riža), stročnic in oljnic
01.120 Pridelovanje riža
01.130 Pridelovanje zelenjadnic in melon, korenovk in gomoljnic
01.140 Pridelovanje sladkornega trsa
01.150 Pridelovanje tobaka
01.160 Pridelovanje rastlin za vlakna
01.190 Pridelovanje cvetja in drugih enoletnih rastlin
01.210 Vinogradništvo
01.220 Gojenje tropskega in subtropskega sadja
01.230 Gojenje citrusov
01.240 Gojenje pečkatega in koščičastega sadja
01.250 Gojenje drugih sadnih dreves in grmovnic
01.260 Pridelovanje oljnih sadežev
01.270 Gojenje rastlin za izdelavo napitkov
01.280 Gojenje začimbnih, aromatskih in zdravilnih rastlin
01.290 Gojenje drugih trajnih nasadov
01.300 Razmnoževanje rastlin
01.410 Prireja mleka
01.420 Druga govedoreja
01.430 Konjereja
01.440 Reja kamel
01.450 Reja drobnice
01.460 Prašičereja
01.470 Reja perutnine
01.490 Reja drugih živali
01.500 Mešano kmetijstvo
01.610 Storitve za rastlinsko pridelavo
01.620 Storitve za živinorejo, razen veterinarskih
01.630 Priprava pridelkov
01.640 Obdelava semen
01.700 Lovstvo
02.100 Gojenje gozdov in druge gozdarske dejavnosti
02.200 Sečnja
02.300 Nabiranje gozdnih dobrin, razen lesa
02.400 Storitve za gozdarstvo
03.110 Morsko ribištvo
03.120 Sladkovodno ribištvo
03.210 Gojenje morskih organizmov
03.220 Gojenje sladkovodnih organizmov


B – RUDARSTVO

05.100 Pridobivanje črnega premoga
05.200 Pridobivanje rjavega premoga in lignita
06.100 Pridobivanje surove nafte
06.200 Pridobivanje zemeljskega plina
07.100 Pridobivanje železove rude
07.210 Pridobivanje uranove in torijeve rude
07.290 Pridobivanje rud drugih neželeznih kovin
08.110 Pridobivanje kamna
08.120 Pridobivanje gramoza, peska, gline
08.910 Pridobivanje mineralov za kemikalije in gnojila
08.920 Pridobivanje šote
08.930 Pridobivanje soli
08.990 Drugo pridobivanje rudnin in kamnin
09.100 Storitve za pridobivanje nafte in zemeljskega plina
09.900 Storitve za drugo rudarjenje


C – PREDELOVALNE DEJAVNOSTI

10.110 Proizvodnja mesa, razen perutninskega
10.120 Proizvodnja perutninskega mesa
10.130 Proizvodnja mesnih izdelkov
10.200 Predelava in konzerviranje rib, rakov in mehkužcev
10.310 Predelava in konzerviranje krompirja
10.320 Proizvodnja sadnih in zelenjavnih sokov
10.390 Druga predelava in konzerviranje sadja in zelenjave
10.410 Proizvodnja olja in maščob
10.420 Proizvodnja margarine in podobnih jedilnih maščob
10.510 Mlekarstvo in sirarstvo
10.520 Proizvodnja sladoleda
10.610 Mlinarstvo
10.620 Proizvodnja škroba in škrobnih izdelkov
10.710 Proizvodnja kruha, svežega peciva in slaščic
10.720 Proizvodnja prepečenca in piškotov; proizvodnja trajnega peciva in slaščic
10.730 Proizvodnja testenin
10.810 Proizvodnja sladkorja
10.820 Proizvodnja kakava, čokolade in sladkornih izdelkov
10.830 Predelava čaja in kave
10.840 Proizvodnja začimb, dišav in drugih dodatkov
10.850 Proizvodnja pripravljenih jedi in obrokov
10.860 Proizvodnja homogeniziranih in dietetičnih živil
10.890 Proizvodnja drugih prehrambenih izdelkov, drugje nerazvrščenih
10.910 Proizvodnja krmil
10.920 Proizvodnja hrane za hišne živali
11.010 Proizvodnja žganih pijač
11.020 Proizvodnja vina iz grozdja
11.030 Proizvodnja sadnih vin in podobnih fermentiranih pijač
11.040 Proizvodnja aromatiziranih vin iz grozdja
11.050 Proizvodnja piva
11.060 Proizvodnja slada
11.070 Proizvodnja brezalkoholnih pijač, mineralnih in drugih stekleničenih vod
12.000 Proizvodnja tobačnih izdelkov
13.100 Priprava in predenje tekstilnih vlaken
13.200 Tkanje tekstilij
13.300 Dodelava tekstilij
13.910 Proizvodnja pletenih in kvačkanih materialov
13.920 Proizvodnja končnih tekstilnih izdelkov, razen oblačil
13.930 Proizvodnja preprog
13.940 Proizvodnja vrvi, vrvic in mrež
13.950 Proizvodnja netkanih tekstilij in izdelkov iz njih, razen oblačil
13.960 Proizvodnja tehničnega in industrijskega tekstila
13.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih tekstilij
14.110 Proizvodnja usnjenih oblačil
14.120 Proizvodnja delovnih oblačil
14.130 Proizvodnja drugih vrhnjih oblačil
14.140 Proizvodnja spodnjega perila
14.190 Proizvodnja drugih oblačil, pokrival ter dodatkov
14.200 Proizvodnja krznenih izdelkov
14.310 Proizvodnja nogavic
14.390 Proizvodnja drugih pletenih in kvačkanih oblačil
15.110 Strojenje in dodelava usnja in krzna
15.120 Proizvodnja potovalne galanterije, sedlarskih in jermenarskih izdelkov
15.200 Proizvodnja obutve
16.100 Žaganje, skobljanje in impregniranje lesa
16.210 Proizvodnja furnirja in plošč na osnovi lesa
16.220 Proizvodnja sestavljenega parketa
16.230 Stavbno mizarstvo in tesarstvo
16.240 Proizvodnja lesene embalaže
16.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz lesa, plute, slame in protja
17.110 Proizvodnja vlaknin
17.120 Proizvodnja papirja in kartona
17.210 Proizvodnja valovitega papirja in kartona ter papirne in kartonske embalaže
17.220 Proizvodnja gospodinjskih, higienskih in toaletnih potrebščin iz papirja
17.230 Proizvodnja pisarniških potrebščin iz papirja
17.240 Proizvodnja tapet
17.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz papirja in kartona
18.110 Tiskanje časopisov
18.120 Drugo tiskanje
18.130 Priprava za tisk in objavo
18.140 Knjigoveštvo in sorodne dejavnosti
18.200 Razmnoževanje posnetih nosilcev zapisa
19.100 Proizvodnja koksa
19.200 Proizvodnja naftnih derivatov
20.110 Proizvodnja tehničnih plinov
20.120 Proizvodnja barvil in pigmentov
20.130 Proizvodnja drugih anorganskih osnovnih kemikalij
20.140 Proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij
20.150 Proizvodnja gnojil in dušikovih spojin
20.160 Proizvodnja plastičnih mas v primarni obliki
20.170 Proizvodnja sintetičnega kavčuka v primarni obliki
20.200 Proizvodnja razkužil, pesticidov in drugih agrokemičnih izdelkov
20.300 Proizvodnja barv, lakov in podobnih premazov, tiskarskih barv in kitov
20.410 Proizvodnja mil in pralnih sredstev, čistilnih in polirnih sredstev
20.420 Proizvodnja parfumov in toaletnih sredstev
20.510 Proizvodnja razstreliv
20.520 Proizvodnja sredstev za lepljenje
20.530 Proizvodnja eteričnih olj
20.590 Proizvodnja drugih kemičnih izdelkov
20.600 Proizvodnja umetnih vlaken
21.100 Proizvodnja farmacevtskih surovin
21.200 Proizvodnja farmacevtskih preparatov
22.110 Proizvodnja in obnavljanje gumijastih plaščev in zračnic za vozila
22.190 Proizvodnja drugih izdelkov iz gume
22.210 Proizvodnja plošč, folij, cevi in profilov iz plastičnih mas
22.220 Proizvodnja embalaže iz plastičnih mas
22.230 Proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas za gradbeništvo
22.290 Proizvodnja drugih izdelkov iz plastičnih mas
23.110 Proizvodnja ravnega stekla
23.120 Oblikovanje in obdelava ravnega stekla
23.130 Proizvodnja votlega stekla
23.140 Proizvodnja steklenih vlaken
23.190 Proizvodnja in oblikovanje drugih vrst stekla ter tehničnih steklenih izdelkov
23.200 Proizvodnja ognjevzdržne keramike
23.310 Proizvodnja keramičnih ploščic in oblog
23.320 Proizvodnja strešnikov, opeke in drugih gradbenih izdelkov iz žgane gline
23.410 Proizvodnja gospodinjske in okrasne keramike
23.420 Proizvodnja sanitarne keramike
23.430 Proizvodnja izolatorjev in izolacijskih elementov iz keramike
23.440 Proizvodnja druge tehnične keramike
23.490 Proizvodnja drugih keramičnih izdelkov
23.510 Proizvodnja cementa
23.520 Proizvodnja apna in mavca
23.610 Proizvodnja betonskih izdelkov za gradbeništvo
23.620 Proizvodnja izdelkov iz mavca za gradbeništvo
23.630 Proizvodnja sveže betonske mešanice
23.640 Proizvodnja malte
23.650 Proizvodnja izdelkov iz vlaknatega cementa
23.690 Proizvodnja drugih izdelkov iz betona, cementa, mavca
23.700 Obdelava naravnega kamna
23.910 Proizvodnja brusilnih sredstev
23.990 Proizvodnja drugih nekovinskih mineralnih izdelkov
24.100 Proizvodnja surovega železa, jekla, ferozlitin
24.200 Proizvodnja jeklenih cevi, votlih profilov in fitingov
24.310 Hladno vlečenje profilov
24.320 Hladno valjanje traku
24.330 Hladno oblikovanje profilov in pregibanje
24.340 Hladno vlečenje žice
24.410 Proizvodnja plemenitih kovin
24.420 Proizvodnja aluminija
24.430 Proizvodnja svinca, cinka in kositra
24.440 Proizvodnja bakra
24.450 Proizvodnja drugih neželeznih kovin
24.460 Proizvodnja jedrskega goriva
24.510 Litje železa
24.520 Litje jekla
24.530 Litje lahkih kovin
24.540 Litje drugih neželeznih kovin
25.110 Proizvodnja kovinskih konstrukcij in njihovih delov
25.120 Proizvodnja kovinskega stavbnega pohištva
25.210 Proizvodnja radiatorjev in kotlov za centralno ogrevanje
25.290 Proizvodnja drugih kovinskih rezervoarjev in cistern
25.300 Proizvodnja parnih kotlov, razen kotlov za centralno ogrevanje
25.400 Proizvodnja orožja in streliva
25.500 Kovanje, stiskanje, vtiskovanje in valjanje kovin; prašna metalurgija
25.611 Prekrivanje kovin s kovino
25.619 Druga površinska in toplotna obdelava kovin
25.620 Mehanska obdelava kovin
25.710 Proizvodnja rezil in jedilnega pribora
25.720 Proizvodnja ključavnic, okovja
25.731 Proizvodnja ročnega orodja
25.732 Proizvodnja orodja za stroje
25.910 Proizvodnja jeklenih bobnov, sodov in podobnih posod
25.920 Proizvodnja lahke kovinske embalaže
25.930 Proizvodnja izdelkov iz žice, verig in vzmeti
25.940 Proizvodnja vijačnega materiala, vezi
25.990 Proizvodnja drugje nerazvrščenih kovinskih izdelkov
26.110 Proizvodnja elektronskih komponent
26.120 Proizvodnja elektronskih plošč
26.200 Proizvodnja računalnikov in perifernih naprav
26.300 Proizvodnja komunikacijskih naprav
26.400 Proizvodnja elektronskih naprav za široko rabo
26.510 Proizvodnja merilnih, preizkuševalnih, navigacijskih instrumentov in naprav
26.520 Proizvodnja ur
26.600 Proizvodnja sevalnih, elektromedicinskih in elektroterapevtskih naprav
26.700 Proizvodnja optičnih instrumentov in fotografske opreme
26.800 Proizvodnja magnetnih in optičnih nosilcev zapisa
27.110 Proizvodnja elektromotorjev, generatorjev in transformatorjev
27.120 Proizvodnja naprav za distribucijo in krmiljenje elektrike
27.200 Proizvodnja baterij in akumulatorjev
27.310 Proizvodnja kablov iz optičnih vlaken
27.320 Proizvodnja drugih električnih kablov in žic
27.330 Proizvodnja vtičnic, stikal in drugih naprav za ožičenje
27.400 Proizvodnja naprav in opreme za razsvetljavo
27.510 Proizvodnja električnih gospodinjskih naprav
27.520 Proizvodnja neelektričnih gospodinjskih naprav
27.900 Proizvodnja drugih električnih naprav
28.110 Proizvodnja motorjev in turbin, razen za letala in motorna vozila
28.120 Proizvodnja naprav za fluidno tehniko
28.130 Proizvodnja črpalk in kompresorjev
28.140 Proizvodnja pip in ventilov
28.150 Proizvodnja ležajev, zobnikov in elementov za mehanski prenos energije
28.210 Proizvodnja peči in gorilnikov
28.220 Proizvodnja dvigalnih in transportnih naprav
28.230 Proizvodnja pisarniških strojev in naprav (razen računalnikov in perifernih
naprav)
28.240 Proizvodnja ročnih strojev in naprav
28.250 Proizvodnja hladilnih in prezračevalnih naprav, razen za gospodinjstva
28.290 Proizvodnja drugih strojev in naprav za splošne namene
28.300 Proizvodnja kmetijskih in gozdarskih strojev
28.410 Proizvodnja strojev za oblikovanje in obdelavo kovin
28.490 Proizvodnja drugih obdelovalnih strojev
28.910 Proizvodnja metalurških strojev
28.920 Proizvodnja rudarskih in gradbenih strojev
28.930 Proizvodnja strojev za živilsko in tobačno industrijo
28.940 Proizvodnja strojev za tekstilno, oblačilno in usnjarsko industrijo
28.950 Proizvodnja strojev za industrijo papirja in kartona
28.960 Proizvodnja strojev za plastiko in gumo
28.990 Proizvodnja strojev za druge posebne namene
29.100 Proizvodnja motornih vozil
29.200 Proizvodnja karoserij za vozila; proizvodnja prikolic, polprikolic
29.310 Proizvodnja električne in elektronske opreme za motorna vozila
29.320 Proizvodnja drugih delov in opreme za motorna vozila
30.110 Gradnja ladij in plavajočih konstrukcij
30.120 Proizvodnja čolnov za razvedrilo in šport
30.200 Proizvodnja železniških in drugih tirnih vozil
30.300 Proizvodnja zračnih in vesoljskih plovil
30.400 Proizvodnja bojnih vozil
30.910 Proizvodnja motornih koles
30.920 Proizvodnja koles in invalidskih vozičkov
30.990 Proizvodnja vprežnih in drugih vozil
31.010 Proizvodnja pohištva za poslovne in prodajne prostore
31.020 Proizvodnja kuhinjskega pohištva
31.030 Proizvodnja žimnic
31.090 Proizvodnja drugega pohištva
32.110 Kovanje kovancev
32.120 Proizvodnja nakita in podobnih izdelkov
32.130 Proizvodnja bižuterije
32.200 Proizvodnja glasbil
32.300 Proizvodnja športne opreme
32.400 Proizvodnja igrač in rekvizitov za igre in zabavo
32.500 Proizvodnja medicinskih instrumentov, naprav in pripomočkov
32.910 Proizvodnja metel in krtač
32.990 Drugje nerazvrščene predelovalne dejavnosti
33.110 Popravila kovinskih izdelkov
33.120 Popravila strojev in naprav
33.130 Popravila elektronskih in optičnih naprav
33.140 Popravila električnih naprav
33.150 Popravila in vzdrževanje ladij in čolnov
33.160 Popravila in vzdrževanje zračnih in vesoljskih plovil
33.170 Popravila in vzdrževanje drugih prevoznih sredstev
33.190 Popravila drugih naprav
33.200 Montaža industrijskih strojev in naprav


D – OSKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO, PLINOM IN PARO

35.111 Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah
35.112 Proizvodnja električne energije v termoelektrarnah, jedrskih elektrarnah
35.119 Druga proizvodnja električne energije
35.120 Prenos električne energije
35.130 Distribucija električne energije
35.140 Trgovanje z električno energijo
35.210 Proizvodnja plina
35.220 Distribucija plinastih goriv po plinovodni mreži
35.230 Trgovanje s plinastimi gorivi po plinovodni mreži
35.300 Oskrba s paro in vročo vodo


E – OSKRBA Z VODO; RAVNANJE Z ODPLAKAMI IN ODPADKI; SANIRANJE OKOLJA

36.000 Zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode
37.000 Ravnanje z odplakami
38.110 Zbiranje in odvoz nenevarnih odpadkov
38.120 Zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov
38.210 Ravnanje z nenevarnimi odpadki
38.220 Ravnanje z nevarnimi odpadki
38.310 Demontaža odpadnih naprav
38.320 Pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov
39.000 Saniranje okolja in drugo ravnanje z odpadki


F – GRADBENIŠTVO

41.100 Organizacija izvedbe stavbnih projektov
41.200 Gradnja stanovanjskih in nestanovanjskih stavb
42.110 Gradnja cest
42.120 Gradnja železnic in podzemnih železnic
42.130 Gradnja mostov in predorov
42.210 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za tekočine in pline
42.220 Gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
42.910 Gradnja vodnih objektov
42.990 Gradnja drugih objektov nizke gradnje
43.110 Rušenje objektov
43.120 Zemeljska pripravljalna dela
43.130 Testno vrtanje in sondiranje
43.210 Inštaliranje električnih napeljav in naprav
43.220 Inštaliranje vodovodnih, plinskih in ogrevalnih napeljav in naprav
43.290 Drugo inštaliranje pri gradnjah
43.310 Fasaderska in štukaterska dela
43.320 Vgrajevanje stavbnega pohištva
43.330 Oblaganje tal in sten
43.341 Steklarska dela
43.342 Pleskarska dela
43.390 Druga zaključna gradbena dela
43.910 Postavljanje ostrešij in krovska dela
43.990 Druga specializirana gradbena dela


G – TRGOVINA; VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA MOTORNIH VOZIL

45.110 Trgovina z avtomobili in lahkimi motornimi vozili
45.190 Trgovina z drugimi motornimi vozili
45.200 Vzdrževanje in popravila motornih vozil *
45.310 Trgovina na debelo z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.320 Trgovina na drobno z rezervnimi deli in opremo za motorna vozila
45.400 Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih koles; trgovina z njihovimi deli in
opremo
46.110 Posredništvo pri prodaji kmetijskih surovin, živih živali, tekstilnih surovin,
polizdelkov
46.120 Posredništvo pri prodaji goriv, rud, kovin, tehničnih kemikalij
46.130 Posredništvo pri prodaji lesa in gradbenega materiala
46.140 Posredništvo pri prodaji strojev, industrijske opreme, ladij, letal
46.150 Posredništvo pri prodaji pohištva, predmetov in naprav za gospodinjstvo in
železnine
46.160 Posredništvo pri prodaji tekstila, oblačil, krzna, obutve, usnjenih izdelkov
46.170 Posredništvo pri prodaji živil, pijač, tobačnih izdelkov
46.180 Specializirano posredništvo pri prodaji drugih določenih izdelkov
46.190 Nespecializirano posredništvo pri prodaji raznovrstnih izdelkov
46.210 Trgovina na debelo z žiti, tobakom, semeni in krmo
46.220 Trgovina na debelo s cvetjem in rastlinami
46.230 Trgovina na debelo z živimi živalmi
46.240 Trgovina na debelo s kožami, usnjem
46.310 Trgovina na debelo s sadjem in zelenjavo
46.320 Trgovina na debelo z mesom in mesnimi izdelki
46.330 Trgovina na debelo z mlekom, mlečnimi izdelki, jajci, jedilnimi olji in
maščobami
46.340 Trgovina na debelo s pijačami
46.350 Trgovina na debelo s tobačnimi izdelki
46.360 Trgovina na debelo s sladkorjem, čokolado, sladkornimi izdelki
46.370 Trgovina na debelo s kavo, čajem, kakavom, začimbami
46.380 Trgovina na debelo z drugimi živili, tudi z ribami, raki, mehkužci
46.390 Nespecializirana trgovina na debelo z živili, pijačami, tobačnimi izdelki
46.410 Trgovina na debelo s tekstilom
46.420 Trgovina na debelo z oblačili in obutvijo
46.430 Trgovina na debelo z električnimi gospodinjskimi napravami
46.440 Trgovina na debelo s porcelanom, steklenino, čistili
46.450 Trgovina na debelo s parfumi in kozmetiko
46.460 Trgovina na debelo s farmacevtskimi izdelki ter medicinskimi potrebščinami in
materiali
46.470 Trgovina na debelo s pohištvom, preprogami in svetili
46.480 Trgovina na debelo z urami in nakitom
46.490 Trgovina na debelo z drugimi izdelki široke porabe
46.510 Trgovina na debelo z računalniškimi napravami
46.520 Trgovina na debelo z elektronskimi in telekomunikacijskimi napravami in deli
46.610 Trgovina na debelo s kmetijskimi stroji, priključki, opremo
46.620 Trgovina na debelo z obdelovalnimi stroji
46.630 Trgovina na debelo z rudarskimi in gradbenimi stroji
46.640 Trgovina na debelo s stroji za tekstilno industrijo
46.650 Trgovina na debelo s pisarniškim pohištvom
46.660 Trgovina na debelo s pisarniškimi stroji in opremo
46.690 Trgovina na debelo z drugimi napravami in opremo
46.710 Trgovina na debelo s trdimi, tekočimi in plinastimi gorivi
46.720 Trgovina na debelo s kovinami in rudami
46.730 Trgovina na debelo z lesom, gradbenim materialom in sanitarno opremo
46.740 Trgovina na debelo s kovinskimi proizvodi, inštalacijskim materialom, napravami
za ogrevanje
46.750 Trgovina na debelo s kemičnimi izdelki
46.760 Trgovina na debelo z drugimi polizdelki
46.770 Trgovina na debelo z ostanki in odpadki
46.900 Nespecializirana trgovina na debelo
47.110 Trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah, pretežno z živili
47.190 Druga trgovina na drobno v nespecializiranih prodajalnah
47.210 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s sadjem in zelenjavo
47.220 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z mesom in mesnimi izdelki
47.230 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z ribami, raki, mehkužci
47.240 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kruhom, pecivom, testeninami,
sladkornimi izdelki
47.250 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pijačami
47.260 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tobačnimi izdelki
47.290 Druga trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z živili
47.301 Trgovina na drobno z lastnimi motornimi gorivi
47.302 Posredništvo pri prodaji motornih goriv na drobno
47.410 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z računalniškimi napravami in
programi
47.420 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s telekomunikacijskimi
napravami
47.430 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z avdio in video napravami
47.510 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s tekstilom
47.520 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z gradbenim materialom,
kovinskimi izdelki, barvami in steklom
47.530 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s preprogami, talnimi in
stenskimi oblogami
47.540 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z električnimi gospodinjskimi
napravami
47.590 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s pohištvom, svetili in drugje
nerazvrščenimi predmeti za gospodinjstvo
47.610 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s knjigami
47.621 Trgovina na drobno s časopisi in revijami
47.622 Trgovina na drobno s papirjem in pisalnimi potrebščinami
47.630 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z glasbenimi in video zapisi
47.640 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s športno opremo
47.650 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z igračami in rekviziti za igre
in zabavo
47.710 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z oblačili
47.720 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z obutvijo in usnjenimi izdelki
47.730 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s farmacevtskimi izdelki
47.740 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki
47.750 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah s kozmetičnimi in toaletnimi
izdelki
47.761 Trgovina na drobno v cvetličarnah
47.762 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z vrtnarsko opremo in hišnimi
živalmi
47.770 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z urami in nakitom
47.781 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z očali
47.782 Trgovina na drobno v specializiranih prodajalnah z umetniškimi izdelki
47.789 Druga trgovina na drobno v drugih specializiranih prodajalnah
47.790 Trgovina na drobno v prodajalnah z rabljenim blagom
47.810 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z živili, pijačami in tobačnimi
izdelki
47.820 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah s tekstilijami in obutvijo
47.890 Trgovina na drobno na stojnicah in tržnicah z drugim blagom
47.910 Trgovina na drobno po pošti ali po internetu
47.990 Druga trgovina na drobno zunaj prodajaln, stojnic in tržnic


H – PROMET IN SKLADIŠČENJE

49.100 Železniški potniški promet
49.200 Železniški tovorni promet
49.310 Mestni in primestni kopenski potniški promet
49.320 Obratovanje taksijev
49.391 Medkrajevni in drug cestni potniški promet
49.392 Obratovanje žičnic
49.410 Cestni tovorni promet
49.420 Selitvena dejavnost
49.500 Cevovodni transport
50.100 Pomorski potniški promet
50.200 Pomorski tovorni promet
50.300 Potniški promet po celinskih vodah
50.400 Tovorni promet po celinskih vodah
51.100 Potniški zračni promet
51.210 Tovorni zračni promet
51.220 Vesoljski promet
52.100 Skladiščenje
52.210 Spremljajoče storitvene dejavnosti v kopenskem prometu
52.220 Spremljajoče storitvene dejavnosti v vodnem prometu
52.230 Spremljajoče storitvene dejavnosti v zračnem prometu
52.240 Pretovarjanje
52.290 Špedicija in druge spremljajoče prometne dejavnosti
53.100 Izvajanje univerzalne poštne storitve
53.200 Druga poštna in kurirska dejavnost


I – GOSTINSTVO

55.100 Dejavnost hotelov in podobnih nastanitvenih obratov
55.201 Počitniški domovi in letovišča
55.202 Turistične kmetije s sobami
55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom
55.204 Planinski domovi in mladinska prenočišča
55.209 Druge nastanitve za krajši čas
55.300 Dejavnost avtokampov, taborov
55.900 Dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve
56.101 Restavracije in gostilne
56.102 Okrepčevalnice in podobni obrati
56.103 Slaščičarne in kavarne
56.104 Začasni gostinski obrati
56.105 Turistične kmetije brez sob
56.210 Priložnostna priprava in dostava jedi
56.290 Druga oskrba z jedmi
56.300 Strežba pijač


J – INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE DEJAVNOSTI

58.110 Izdajanje knjig
58.120 Izdajanje imenikov in adresarjev
58.130 Izdajanje časopisov
58.140 Izdajanje revij in druge periodike
58.190 Drugo založništvo
58.210 Izdajanje računalniških iger
58.290 Drugo izdajanje programja
59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov, video filmov, televizijskih
oddaj
59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj
59.140 Kinematografska dejavnost
59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij
60.100 Radijska dejavnost
60.200 Televizijska dejavnost
61.100 Telekomunikacijske dejavnosti po vodih
61.200 Brezžične telekomunikacijske dejavnosti
61.300 Satelitske telekomunikacijske dejavnosti
61.900 Druge telekomunikacijske dejavnosti
62.010 Računalniško programiranje
62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih
62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov
62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane
dejavnosti
63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti
63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnosti tiskovnih agencij
63.990 Drugo informiranje


K – FINANČNE IN ZAVAROVALNIŠKE DEJAVNOSTI

64.110 Centralno bančništvo
64.190 Drugo denarno posredništvo
64.200 Dejavnost holdingov
64.300 Dejavnost skrbniških in drugih skladov ter podobnih h subjektov
64.910 Dejavnost finančnega zakupa
64.920 Drugo kreditiranje
64.990 Drugje nerazvrščene dejavnosti finančnih storitev, razen zavarovalništva in
dejavnosti pokojninskih skladov
65.110 Dejavnost življenskega zavarovanja
65.120 Dejavnost zavarovanja, razen življenjskega
65.200 Dejavnost pozavarovanja
65.300 Dejavnost pokojninskih skladov
66.110 Upravljanje finančnih trgov
66.120 Posredništvo pri trgovanju z vrednostnimi papirji in borznim blagom
66.190 Druge pomožne dejavnosti za finančne storitve, razen za zavarovalništvo in
pokojninske sklade
66.210 Vrednotenje tveganja in škode
66.220 Dejavnost zavarovalniških agentov
66.290 Druge pomožne dejavnosti za zavarovalništvo in pokojninske sklade
66.300 Upravljanje finančnih skladov


L – POSLOVANJE Z NEPREMIČNINAMI

68.100 Trgovanje z lastnimi nepremičninami
68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin
68.310 Posredništvo v prometu z nepremičninami
68.320 Upravljanje nepremičnin za plačilo ali po pogodbi


M – STROKOVNE, ZNANSTVENE IN TEHNIČNE DEJAVNOSTI

69.101 Odvetništvo
69.102 Notariat
69.103 Druge pravne dejavnosti, razen zastopanja strank
69.200 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti; davčno svetovanje
70.100 Dejavnost uprav podjetij
70.210 Dejavnost stikov z javnostjo
70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
71.111 Arhitekturno projektiranje
71.112 Krajinsko arhitekturno, urbanistično in drugo projektiranje
71.121 Geo-meritve, kartiranje
71.129 Drugo tehnično projektiranje in svetovanje
71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje
72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju biotehnologije
72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih področjih naravoslovja in
tehnologije
72.200 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju družboslovja in humanistike
73.110 Dejavnost oglaševalskih agencij
73.120 Posredovanje oglaševalskega prostora
73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja
74.100 Oblikovanje, aranžerstvo, dekoraterstvo
74.200 Fotografska dejavnost
74.300 Prevajanje in tolmačenje
74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične dejavnosti
75.000 Veterinarstvo


N – DRUGE RAZNOVRSTNE POSLOVNE DEJAVNOSTI

77.110 Dajanje lahkih motornih vozil v najem in zakup
77.120 Dajanje tovornjakov v najem in zakup
77.210 Dajanje športne opreme v najem in zakup
77.220 Dajanje videokaset in plošč v najem
77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem in zakup
77.310 Dajanje kmetijskih strojev in opreme v najem in zakup
77.320 Dajanje gradbenih strojev in opreme v najem in zakup
77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških naprav v najem in zakup
77.340 Dajanje vodnih plovil v najem in zakup
77.350 Dajanje zračnih plovil v najem in zakup
77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih sredstev v najem in zakup
77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v zakup, razen avtorsko zaščitenih
del
78.100 Dejavnost pri iskanju zaposlitve
78.200 Posredovanje začasne delovne sile
78.300 Druga oskrba s človeškimi viri
79.110 Dejavnost potovalnih agencij
79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj
79.900 Rezervacije in druge s potovanji povezane dejavnosti
80.100 Varovanje
80.200 Nadzorovanje delovanja varovalnih sistemov
80.300 Poizvedovalne dejavnosti
81.100 Vzdrževanje objektov in hišniška dejavnost
81.210 Splošno čiščenje stavb
81.220 Drugo čiščenje stavb, industrijskih naprav in opreme
81.290 Čiščenje cest in drugo čiščenje
81.300 Urejanje in vzdrževanje zelenih površin in okolice
82.110 Nudenje celovitih pisarniških storitev
82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične pisarniške dejavnosti
82.200 Dejavnost klicnih centrov
82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj
82.910 Zbiranje terjatev in ocenjevanje kreditne sposobnosti
82.920 Pakiranje
82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje


O – DEJAVNOST JAVNE UPRAVE IN OBRAMBE; DEJAVNOST OBVEZNE SOCIALNE VARNOSTI

84.110 Splošna dejavnost javne uprave
84.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulturnih in drugih socialnih storitev, razen
obvezne socialne varnosti
84.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
84.210 Urejanje zunanjih zadev
84.220 Obramba
84.230 Sodstvo
84.240 Dejavnosti za javni red in varnost
84.250 Zaščita in reševanje pri požarih in nesrečah
84.300 Dejavnost obvezne socialne varnosti


P – IZOBRAŽEVANJE

85.100 Predšolska vzgoja
85.200 Osnovnošolsko izobraževanje
85.310 Srednješolsko splošno izobraževanje
85.320 Srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje
85.410 Posrednješolsko neterciarno izobraževanje
85.421 Višješolsko izobraževanje
85.422 Visokošolsko izobraževanje
85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije
85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti
85.530 Dejavnost vozniških šol
85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje


Q – ZDRAVSTVO IN SOCIALNO VARSTVO

86.100 Bolnišnična zdravstvena dejavnost
86.210 Splošna zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.220 Specialistična zunajbolnišnična zdravstvena dejavnost
86.230 Zobozdravstvena dejavnost
86.901 Alternativne oblike zdravljenja
86.909 Druge zdravstvene dejavnosti
87.100 Dejavnost nastanitvenih ustanov za bolniško nego
87.200 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih
in zasvojenih oseb
87.300 Dejavnost nastanitvenih ustanov za oskrbo starejših in invalidnih oseb
87.900 Drugo socialno varstvo z nastanitvijo
88.100 Socialno varstvo brez nastanitve za starejše in invalidne osebe
88.910 Dnevno varstvo otrok
88.990 Drugje nerazvrščeno socialno varstvo brez nastanitve


R – KULTURNE, RAZVEDRILNE IN REKREACIJSKE DEJAVNOSTI

90.010 Umetniško uprizarjanje
90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje
90.030 Umetniško ustvarjanje
90.040 Obratovanje objektov za kulturne prireditve
91.011 Dejavnost knjižnic
91.012 Dejavnost arhivov
91.020 Dejavnost muzejev
91.030 Varstvo kulturne dediščine
91.040 Dejavnost botaničnih in živalskih vrtov, varstvo naravnih vrednot
92.001 Dejavnost igralnic
92.002 Prirejanje iger na srečo, razen v igralnicah
93.110 Obratovanje športnih objektov
93.120 Dejavnost športnih klubov
93.130 Obratovanje fitnes objektov
93.190 Druge športne dejavnosti
93.210 Dejavnost zabaviščnih parkov
93.291 Dejavnost marin
93.292 Dejavnost smučarskih centrov
93.299 Drugje nerazvrščene dejavnosti za prosti čas


S – DRUGE DEJAVNOSTI

94.110 Dejavnost poslovnih in delodajalskih združenj
94.120 Dejavnost strokovnih združenj
94.200 Dejavnost sindikatov
94.910 Dejavnost verskih organizacij
94.920 Dejavnost političnih organizacij
94.990 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij
95.110 Popravila in vzdrževanje računalnikov in perifernih enot
95.120 Popravila komunikacijskih naprav
95.210 Popravila elektronskih naprav za široko rabo
95.220 Popravila gospodinjskih in hišnih naprav in opreme
95.230 Popravila obutve in usnjene galanterije
95.240 Popravila pohištva
95.250 Popravila ur in nakita
95.290 Popravila drugih osebnih ali gospodinjskih izdelkov
96.010 Dejavnost pralnic in kemičnih čistilnic
96.021 Frizerska dejavnost
96.022 Kozmetična in pedikerska dejavnost
96.030 Pogrebna dejavnost
96.040 Dejavnosti za nego telesa
96.090 Druge storitvene dejavnosti, drugje nerazvrščene


T – DEJAVNOST GOSPODINJSTEV Z ZAPOSLENIM HIŠNIM OSEBJEM; PROIZVODNJA ZA LASTNO RABO

97.000 Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem
98.100 Raznovrstna proizvodnja dobrin v gospodinjstvih za lastno rabo
98.200 Raznovrstna proizvodnja storitev v gospodinjstvih za lastno rabo


U – DEJAVNOST EKSTERITORIALNIH ORGANIZACIJ IN TELES

99.000 Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles

Za vse informacije smo vam na voljo na spodaj navedenih telefonskih številkah ali preko

Privacy